Osmanlı Devleti’nde Aleviler Hakkında Yazılmış Üç Fetva

soru: kızılbaş topluluğunun, dine göre topluca öldürülmesi helal midir? bunları öldürenler gazi, bu öldürme sırasında ölenler de şehit olur mu?
cevap: kızılbaşların topluca öldürülmeleri elbette dinimize göre helaldir. bu, en büyük, en kutsal savaştır… bu yolda ölmek de şehitliğin en ulusudur.
soru: kızılbaşların öldürülmesi, islam sultanına (osmanlı padişahına) düşmanlık besledikleri için mi şarttır, yoksa başka nedenleri de var mıdır?…
cevap: bunlar hem sultana isyan ederler, hem de dinsizdirler…
soru: kızılbaşların önderinin tanrı peygamberinin (muhammet’in) soyundan olduğu söyleniyor. bu durumda, kızılbaşların öldürülmelerinin helal olduğundan biraz kuşku duyulamaz mı?…
cevap: hâşâ, en küçük kuşku duyulmaz. kızılbaşların yaptıkları kötü işler, o temiz peygamber soyuyla bir ilgilerinin olmadığını göstermeye yeter. ayrıca babası ismail (söz konusu şah ismail’dir) ortaya çıktığında, imam ali er-rıza ibni musa el-kazım’ın mezarının bulunduğu ve diğer yerlerdeki büyük seyyidleri zorlayarak kendi soyunu da onlarınkinden göstermek istedi. direnenleri öldürttü. bazı seyyitleri kıyımdan kurtulmak için bu isteğe boyun eğmişler, fakat dikkat edenlerin anlayabilmesi için de onun soyunu kısır bir seyyide bağlamışlardır.
ayrıca, soyunun peygambere dayandığı doğru olsa bile, dinsiz olunca diğer kâfirlerden ayrımı kalmaz. ancak ve ancak doğruluğu tartışılmayacak olan kutsal şeriat töresine uyanlar ve onun sağlam kurallarını koruyanlar peygamber soyundan olabilir. örneğin, kenan, nuh peygamberin oğluydu ama onun yolundan çıkmıştı. nuh peygamber, kenan’ın kurtulması için yalvardığında, tanrı, “o senin soyundan sayılmaz…” demiş, kenan da, öbür kâfirlerle birlikte boğulup cezalandırılmıştı…
eğer büyük peygamber soyundan gelmek azabdan kurtulmaya yetseydi, âdem peygamber soyundan geldikleri için, bütün kâfirler bu dünyada ve öbür dünyada asla azaba düşmezlerdi…
soru: kızılbaşlar, şii olduklarını söylüyorlar, “lailahe illallah” diyorlar. kendilerine karşı uygulanan bu ölçüde sıkılığın nedeni nedir? ayrıntılı ve geniş geniş açıklar mısınız?..
cevap: onlar şii de değildir. zaten, “yetmiş üç yoldan ehli sünnet dışındakiler yanacaktır…” diyen peygamberimiz durumu aydınlatmıştır. kızılbaşlar, yetmiş üç yolun tam olarak birinden değildirler. her birinden bir parça kötülük ve bozgunculuk alıp kendi isteklerine göre yarattıkları sapıklık ve küfürlerine katarak bir sapıklık ve dinsizlik mezhebi kurmuşlardır. bu kötü durumlarını gün gün artırmaktadırlar. bunların sürüp giden, bilinen suçlarına bakarak kutsal din yasalarına (şeriate) göre şu yargılara varırız:
o zalimler, ulu kuran’ı, kutsal şeriatı ve islam dinini hafife almakta, dinsel kitaplara söverek ateşe atmaktalar. gerçek din bilgilerini (şeriat âlimlerini) bu bilgileri yüzünden kırmakta, önderleri olan sapık haini tanrı yerine koyarak ona secde etmekteler. ayrıca haram olduğu sağlam ayetlerle saptanmış olan bütün yasakları da helal sayıyorlar. ayrıca ebi bekr ile ömer’e lanet ettiklerinden dolayı da kâfirdirler. ayrıca, doğruluğu tartışılamayacak olan ayşe’nin (peygamberin ailesi) erdemine ilişkin birçok ulu ayet inmişken, bunlar ayşe anamıza dil uzatarak kuran’ı yalanlamakta ve böylece de kâfir olmaktalar. ve yine ayşe’ye yönelik suçlamaları ile peygamberimizin kutsal büyüklüğüne leke sürerek bu yolla peygambere sövmüş sayılırlar. bu yüzden bütün kızılbaşların, büyüğü küçüğü ile, kentleri ve eserleriyle yok edilmeleri şarttır. bunların kâfir olduğundan kuşku duyanlar da kâfir olur…
kızılbaşlar, imam-ı âzam ve imam süfyan-ı servi’ye göre, eğer tam anlamıyla tevbe eder de islamiyete dönerlerse ölümden kurtulurlar. fakat imam malik, imam şafii, imam ahmed bin hambel, imam leys bin sad, imam ishak bin rahuya ve öteki din bilginlerine göre bunların tevbeleri de kabul edilmez. elbette boyunlarının kesilmesi gerekir.
hazret-i imam (ebi hanife) onların hangi yanın inancını benimserlerse o yandan olacaklarını söylemiştir. bu yargı bilinir…
kızılbaş askerleri için ne yapılması gerektiği konusunda bir ikilik yoktur. (öldürülmeleri gerekir.) fakat köylerde ve kentlerde kendi hallerinde doğrulukla oturup kızılbaşların nitelik ve davranışlarından arınmış, dışları da buna uygun kimselerin, yalanları ortaya çıkmadığı sürece, diğerlerine uygulanan uygulamalardan (katliamdan) kurtulmaları gerekir.
kızılbaşların öldürülmeleri, diğer kâfirlerin yok edilmelerinden daha önemlidir. örneğin medine çevresinde kâfir çokken ve şam henüz ele geçirilmemişken, ebi bekir kâfirlere saldırmayı değil, yalancı müseyleme’ye bağlı bu döneklere saldırmayı yeğlemiştir. hazreti ali zamanında haricilerin kırılması da böyle olmuştur. bu kesimin kötülükleri çok büyüktür. bunların kötülüklerini yeryüzünden silmek için çok çaba harcamak, ne gerekirse yapmak lazımdır.
“kendisinden yardım istenilen ve kendisine bağlanılan allah’tır. ey tanrım, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı affet. ayaklarımızı sağlam yere bastır. kâfirlere karşı bize yardımcı ol.”
“bunu, efendimiz ve en üstünümüz, zamanın büyüğü, islam ve zafer diyarının müftüsü ebussuud yazdı. sene: 955 (1548).”

 —

müslümanlar! bilin ve öğrenin ki şu kızılbaş toplumunun başkanları erdebil-oğlu şâh ismail’dir. peygamberimiz aleyhisselâmm şerîatini ve sünnetini ve islâm dinini ve din bilgisini ve kur’ânı küçümsedikleri ve de allah tâlâ’nın haram kıldığı günahlara helâldir dedikleri ve kur’ân’ı ve mushafları ve şerîat kitaplarını hor görüp ateşte yaktıkları ve de bilginlere ve dindarlara ihanet edip öldürüp mescitlerini yaktıkları ve de pis başkanlarını tanrı sayıp secde ettikleri ve de hazret-i ebu bekir’e ve hazreti ömer’e sövüp halifelik halifeliklerini inkar edip sövdükleri ve de peygamberimizin şeriatını ve islâmı yok etmeye kast ettikleri, bu anılan ve de bunların şeriata karşı söz ve davranışları bu fakire ve diğer islâm âlimlerine göre tevatürle bilinip açıkça belli olduğundan biz dahi şeriat’ın hükmü ve kitaplarımızın nakli ile fetva verdik ki adı geçen toplum kızılbaşlar-kâfir ve dinsizdirler ve de her kimse ki onlara uyup o sapık dinlerine razı ve yardımcı olurlarsa onlar da kâfir ve dinsizlerdir. bunlari dahi öldürüp, toplumlarini darmadağın etmek tüm müslümanlara vacip ve farzdır. müslümanlardan ölen said ve şehid olup cennete girer ve onlardan ölen aşağılık cehennemin dibindedir, bunların hâli kâfirlerin hâlinden daha fena ve çirkindir. zira bunların kestikleri ve avladıkları ister doğan’la ister ok ile ve av köpeği ile olsun murdardır ve nikâhları gerekse kendilerinden ve gerekse başkasından alsınlar bâtıldır ve de bunlara kimseden miras yoktur.bir bucak halkı bunlardan olsa da) allah yardımcısı olsun osmanlı padişahına gerekir ki bunların (kızılbaşların) ileri gelenlerini öldürüp mallarını ve kadınlarını dahi ve çocuklarını islâm gazilerine taksim ede ve bunları ele geçirilince tövbeliklerine ve pişmanlıklarına inanmayıp öldürülmeli ve de bir kimse ki vilayette olup onlardan olduğu bilinirse ya da onlara giderken yakalanırsa öldürülmeli ve tüm bu toplum hem dinsizdir ve hem bozguncudur, iki yönden katledilmeleri vaciptir. ey allahım dine yardım edene sen de yardım et ve müslümanları hor göreni sen de hor gör, (bu fetvayı veren) sanı görez adıyla meşhur el-müftü hamza”

(padişah yavuz sultan selim’in şeyhülislami müftü el hamza’nin kizilbaşlarla ilgili fetvasi – 1512 )

bu yerde adı zikri dolaşan, bütün zamanlarında tanındığından dolayı varlığının açıklanmasına gerek duymayan, rahman ve rahim adıyla ; şah ismail’in ve din gününe (kıyamet) kadar lanetlenmiş guruplarının ve tebalarının yenik zelil askerlerinin küfrü hususunda hamd kerim, kuvvetli büyük olan allah içindir. övgü doğru yola rehberlik eden hz. muhammet’i ve doğru dinde ona uyanlar (övgüler olsun) şianın (şah ismail ve tebasının) kendi imanlarından başka doğru yola götüren imam, imamlığını ilk dört halifenin halifeliğini inkar ettikleri, imam ebu bekir’le, imam ömer’, imam osman’a (yüce allah hepsinden razı olsun) açıkça küfür ettikleri sünni memleketlerinden bir çok yere hakim oldukları, oralarda boş mezheplerini ortaya koydukları, haberleri ard ardına geldi, müslüman ülkelerde bu durumun etkileri çoğaldı. şeriatı ve ona uyanları küçümsüyorlar, bu şeriatla içtihat edenlere kendi mezheplerinin tersine, müctehatlarının mezheplerinde zorluk olduğunu ileri sürerek (şeriate tabi olanlara) sövüyorlar. tarikatlarının liderine de şah ismail adını verdiler.

onlar şah ismail tarikatinin metodunun son derece kolay olduğunu ileri sürüyorlar. şah ismail’in “helaldir” dediğini helal, haramdır dediğini haram sayıyorlar. . şah şarabı helal kılsa, şarap helal oluyor. özetle, küfürlerinin çeşitleri, dinden dönmeleri küfürlerinde şüphe etmiyoruz. sürekli gelen haberlerle bize ulaşmıştır. ülkeleri dar’ul-harb’tır. erkeklerinin ve kadınlarının nikahı geçersizdir. onların çocuklarının her biri zina çocuğudur. onlardan birinin kestiği hayvan (ölü) mundar olur, her kim bir kadınları ve çocukları helal olur. adamlarına gelince, onlar müslüman olmadıkça öldürülmeleri zorunludur. müslüman olduklarında, zındıklıklarının tersine, diğer müslümanlar gibi hür olurlar. insanlardan birisi (darüs-selâmı)-(şeriatın hüküm sürdüğü) terk etse bile, onların dinini seçse, onun da kesinlikle katli vaciptir.

(padişah yavuz sultan selim’in veziri şeyhülislam ibni kemal’in çaldıran savaşiyla ilgili fetvası)

Reklamlar

2 thoughts on “Osmanlı Devleti’nde Aleviler Hakkında Yazılmış Üç Fetva

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s